Nový úsvit německého císařství?

úterý 3. leden 2012 14:14

Dominantní vliv Německa na politický a ekonomický vývoj velké části EU je nepřehlédnutelný. Se sílícím ekonomickým zaostáváním států EU je jeho snahou, pomocí eura, zesilovat vliv na ekonomické řízení příslušné části eurozóny, včetně její politiky.

Jedná se o část Evropy s cca 220 mil obyvatel. Při tomto procesu lze očekávat, že německý zájem bude konfrontován také jinými mocenskými zájmy a vlivy, zejména Francie, Anglie, USA a Ruska.

Tyto specifické zájmy a jejich obrana povedou k velkým turbulencím, které nemusí skončit pouze politickým řešením. Je patrně racionální předpokládat, že dosavadní organizace EU projde výraznou a rozsáhlou proměnou, poněvadž v současné podobě je EU k prosperitě neřiditelná. Tato snaha Německa bude vzbuzovat nejenom vnější odpor konkurujících si evropských mocností, ale také nárůst vnitřního napětí vycházejícího z rozličných představ o národním sebeurčení občanů. Je rovněž racionální předpokládat (i z historie), že Německu se jeho záměr podaří. Je jenom otázkou, o jak velkou územní rozlohu půjde.

Podle mého mínění, tento vývoj nebude přímo ohrožovat pouze dvě světové mocnosti, které jsou výrazně přítomné na evropské scéně, USA a Rusko. Fatální ztráta původních velmocenských ambicí EU, jako nastávající 500 milionové největší ekonomické světové velmoci, vyžaduje nyní od USA a Ruska pouze udržování evropských centralizačních a restrukturalizačních procesů na kontrolovatelné úrovni. Pro Rusko tato velmocenská politika není žádnou neznámou aktivitou, ale z několika důvodů může přinášet problémy pro USA. Spojené státy nejsou přímo přítomny v Evropě a jejich typická úzká spolupráce s Anglií, s ohledem na stav anglické politiky a ekonomiky, nebude dostatečně důrazná. Vývoz „demokracie západního střihu“ z USA do světa nesklízí úspěchy, zvyšuje státní výdaje a „demokratizační obálka“ jejich velmocenských aktivit (ve srovnání s Ruskem) výrazně blokuje mocenskou akceschopnost.

V tomto období se Česká republika, podle poměru sil v reprezentaci dvou hlavních mocenských a zájmových politických center (jednoznačně proněmeckého a nejednoznačně vyčkávajícího), bude patrně snažit zajistit svým občanům „dosažitelný“ blahobyt. Tyto politické snahy nebudou přinášet pro lid stejný výsledek. Úspěch bude záviset na tom, jak budou příslušní politikové schopni správně odhadnout průběh evropského vývoje na minimálně příštích dvacet, lépe na padesát let!

Závěrem tohoto spekulativní exkurzu musím poznamenat, že jsem neobjevil argument pro řešení evropských problémů dle „pravda-láskové“ myšlenkové koncepce. Což ovšem může být důsledek laického nepoliticko-politického pohledu, kdy mohou vznikat i další reakce a názory.

Václav Venc

Václav Venc

Václav Venc

Prezentace názorů nebo náhledů na situace, které považuji za důležité a vhodné k diskuzi.

Se zájmem o politiku a filosofii.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora